Algemene Voorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN | VERSIE 1.2. | 04.05.2019

 

 

INHOUD

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 5. LEVERING EN WIJZIGING IN DE OPDRACHT

ARTIKEL 6. VERGOEDINGEN

ARTIKEL 7. BETALING

ARTIKEL 8. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 10. OVERMACHT

ARTIKEL 11. KLACHTEN

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

ARTIKEL 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZAKEN VAN OPDRACHTGEVER

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 16. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

DRONEBYWESLEY: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Dagpauwoog, 8472 CL, Wolvega.

Opdrachtgever: de wederpartij van DRONEBYWESLEY.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie met betrekking tot de levering van diensten/zaken door DRONEBYWESLEY.

Projecten: de door DRONEBYWESLEY geleverde diensten en daarmee samenhangende zaken. Hieronder vallen onder meer de overeenkomst tot het maken van videoproducties, concept en advies en andere multimediaproducten/diensten, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard. Dit kan tevens enkel mondeling geschieden.

Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd en/of leveren van zaken, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van DRONEBYWESLEY

 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DRONEBYWESLEY en een opdrachtgever waarop DRONEBYWESLEY deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met DRONEBYWESLEY houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

 

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DRONEBYWESLEY, voor de uitvoering waarvan door DRONEBYWESLEY derden dienen te worden betrokken.

 

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DRONEBYWESLEY en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

 1. Indien DRONEBYWESLEY niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DRONEBYWESLEY in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 1. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

 

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

 1. De offertes en aanbiedingen die door DRONEBYWESLEY worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

 1. Het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst kan door DRONEBYWESLEY zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

 

 1. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden op het moment dat DRONEBYWESLEY op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

 

 1. Het door Opdrachtgever aan DRONEBYWESLEY ter beschikking stellen van informatie dan wel materiaal voor uitvoering van de werkzaamheden, wordt gelijkgesteld met het doen van het verzoek als hiervoor in lid 3 bepaald.

 

 1. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van DRONEBYWESLEY ontlenen. DRONEBYWESLEY kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

 1. De van het aanbod deel uitmakende documenten, scripts, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, draaiboeken en film- videofragmenten, die door DRONEBYWESLEY of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van DRONEBYWESLEY. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder toestemming van DRONEBYWESLEY worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 10 werkdagen na een daartoe door DRONEBYWESLEY gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

 

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. DRONEBYWESLEY is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van DRONEBYWESLEY worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst DRONEBYWESLEY uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DRONEBYWESLEY het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen, freelancers en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal DRONEBYWESLEY de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 

 1. DRONEBYWESLEY is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan DRONEBYWESLEY de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DRONEBYWESLEY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DRONEBYWESLEY worden verstrekt.

 

 1. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DRONEBYWESLEY zijn verstrekt, heeft DRONEBYWESLEY het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan DRONEBYWESLEY ter beschikking heeft gesteld.

 

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DRONEBYWESLEY de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 1. De verzending van te leveren zaken geschiedt op de wijze als door DRONEBYWESLEY geselecteerd. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5. LEVERING EN WIJZIGING IN DE OPDRACHT

 

 1. DRONEBYWESLEY gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen zaken en/of diensten en deelt opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Een door DRONEBYWESLEY opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

 1. Indien de overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is DRONEBYWESLEY gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DRONEBYWESLEY op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 

 1. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal DRONEBYWESLEY daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

 1. Veranderingen in een al verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door DRONEBYWESLEY wordt overschreden; in dat geval is artikel 10 lid 11 van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Indien de wijziging een vermindering van werkzaamheden inhoudt, is artikel 8 lid 4 van toepassing.

 

 1. Mocht DRONEBYWESLEY onverhoopt niet in staat zijn binnen overeengekomen fatale levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan DRONEBYWESLEY alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij DRONEBYWESLEY een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

 1. DRONEBYWESLEY zal voor het produceren van het eindproduct één preview versie aanbieden die als ‘eerste versie’ zal worden omschreven. Na het beschikbaar stellen van deze preview versie is er ruimte voor maximaal één correctieronde. Tijdens deze correctieronde kunnen wensen tot aanpassing aan DRONEBYWESLEY worden doorgegeven. Correcties kunnen tot uiterlijk tien werkdagen na beschikbaarheid van de eerste versie worden aangegeven. Later aangegeven wensen tot aanpassing kunnen leiden tot extra kosten voor de opdrachtgever. De wens(en) tot aanpassing dienen echter wel als redelijk kunnen worden beschouwd. Hieronder vallen onder andere het corrigeren van titels, naamtitels en kleine inhoudelijke aanpassingen.

 

ARTIKEL 6. VERGOEDINGEN

 

 1. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege (tenzij anders aangegeven).

 

 1. Indien DRONEBYWESLEY dat wenselijk acht, is DRONEBYWESLEY gerechtigd om aan opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. DRONEBYWESLEY is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

 

 1. De vergoeding is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van de opdrachtgever.

 

 1. Indien opdrachtgever en DRONEBYWESLEY geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door DRONEBYWESLEY bestede tijd.

 

 1. DRONEBYWESLEY is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de vergoeding zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

 1. Bovendien mag DRONEBYWESLEY de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan DRONEBYWESLEY, dat in redelijkheid niet van DRONEBYWESLEY mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Indien de verhoging in dit en het voorgaande lid meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.

 

 1. Alle reis- en verblijfskosten en kosten voor afkoop van muziekrechten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte, tenzij anders is vermeld. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. DRONEBYWESLEY is niet verplicht de fysieke bonnen te overhandigen aan opdrachtgever. DRONEBYWESLEY hanteert een kilometervergoeding van € 0,19 per km.

 

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle verdere redelijke onkosten die door DRONEBYWESLEY in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.

 

 1. De vergoedingen worden, zo nodig vermeerderd met declaraties van onkosten of van ingeschakelde derden, inclusief de verschuldigde omzetbelasting per fase of na voltooiing van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 1. Annulering van een opdracht binnen 48 uur voorafgaand aan de werkzaamheden zal worden doorberekend tegen een tarief van 25% van de oorspronkelijke vergoeding. Kosten voor de annulering van door DRONEBYWESLEY ingehuurd materiaal, apparatuur, freelancers en diensten zal volledig worden doorberekend aan opdrachtgever conform de voorwaarden van de betreffende partij.

 

ARTIKEL 7. BETALING

 

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door DRONEBYWESLEY aan te geven wijze.

 

 1. Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 500,00 incl. btw vertegenwoordigen of bij opdrachten waarbij DRONEBYWESLEY bij derden materialen moet huren of anderzijds kosten maakt bij derden, is de opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring van de opdracht of het aangaan van een overeenkomst binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Na afronding van het project ontvangt opdrachtgever een factuur voor de resterende 50%.

 

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 10% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

 1. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DRONEBYWESLEY verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens “Rapport Voorwerk II”. Indien DRONEBYWESLEY echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

ARTIKEL 8. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMSTEN

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

 

 1. Opdrachtgever en DRONEBYWESLEY zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

 

 1. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van opdrachtgever of DRONEBYWESLEY in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van opdracht langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

 

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft DRONEBYWESLEY recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die hij redelijkerwijze heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan DRONEBYWESLEY zijn toe te rekenen.

 

 1. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

 1. DRONEBYWESLEY is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: (1) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; (2) na het sluiten van de overeenkomst DRONEBYWESLEY ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; (3) indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; (4) indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van DRONEBYWESLEY kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

 1. DRONEBYWESLEY heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door DRONEBYWESLEY het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DRONEBYWESLEY op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. DRONEBYWESLEY zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van DRONEBYWESLEY mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is DRONEBYWESLEY voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

 

 1. DRONEBYWESLEY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.

 

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die DRONEBYWESLEY mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 

 1. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan DRONEBYWESLEY. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die DRONEBYWESLEY als gevolg daarvan lijdt.

 

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DRONEBYWESLEY slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

 

 1. De aansprakelijkheid van DRONEBYWESLEY is daarom beperkt tot de vergoeding welke DRONEBYWESLEY voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden.

 

 1. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door DRONEBYWESLEY.

 

 1. Voor personen die DRONEBYWESLEY op aanwijzing van opdrachtgever heeft ingeschakeld, is DRONEBYWESLEY niet aansprakelijk.

                      

 1. DRONEBYWESLEY is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door opdrachtgever geleden directe vermogensschade is DRONEBYWESLEY niet aansprakelijk.

 

 1. Voor zover opdrachtgever en DRONEBYWESLEY in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zoals bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van DRONEBYWESLEY opleveren en daarom opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever DRONEBYWESLEY daarom schriftelijk in gebreke te stellen. DRONEBYWESLEY dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

 1. Opdrachtgever is verplicht om binnen één maand nadat opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan DRONEBYWESLEY.

 

 1. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is DRONEBYWESLEY op geen enkele wijze verplicht tegenover opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart DRONEBYWESLEY voor alle aanspraken die derden ten opzichte van DRONEBYWESLEY pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door DRONEBYWESLEY van de opdracht.

 

 1. Na verloop van twaalf maanden te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever tegenover DRONEBYWESLEY ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van DRONEBYWESLEY bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 10. OVERMACHT

 

 1. DRONEBYWESLEY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DRONEBYWESLEY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DRONEBYWESLEY niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door DRONEBYWESLEY ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor DRONEBYWESLEY ten gevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. De opsomming is niet limitatief.

 

 1. DRONEBYWESLEY kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Voor zover DRONEBYWESLEY ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DRONEBYWESLEY gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 11. KLACHTEN

 

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of DRONEBYWESLEY de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DRONEBYWESLEY er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.

 

 1. Klachten over de geleverde diensten/zaken dienen door de opdrachtgever in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende dienst/zaak schriftelijk te worden gemeld aan DRONEBYWESLEY. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DRONEBYWESLEY in staat is adequaat te reageren.

 

 1. Indien een klacht gegrond is, zal DRONEBYWESLEY de diensten/zaken alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

 

 1. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

 

 1. De prestatie/film van DRONEBYWESLEY geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 

 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal DRONEBYWESLEY slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

 1. Voor levering van het eindproduct zal DRONEBYWESLEY één eerste versie van het eindproduct aan de opdrachtgever overhandigen. De opdrachtgever heeft op basis van deze eerste versie het recht om eenmalig correcties dan wel aanpassingen door te geven welke door DRONEBYWESLEY zullen worden uitgevoerd. De eis tot aanpassing dient echter wel als redelijk gezien te kunnen worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld het aanpassen van naamtitels, aftiteling en een beperkte aanpassing van de inhoud dan wel opbouw van de film. De eis tot aanpassing dienen binnen vijf werkdagen na het overdragen van de eerste versie aan DRONEBYWESLEY worden doorgegeven.

 

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

 

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is DRONEBYWESLEY verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is DRONEBYWESLEY niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval DRONEBYWESLEY voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

 1. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door DRONEBYWESLEY voorafgaande toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, werken, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van DRONEBYWESLEY, niet aan derden verstrekken.

 

ARTIKEL 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZAKEN VAN OPDRACHTGEVER

 

 1. Alle in het kader van de overeenkomst door DRONEBYWESLEY tot stand gebrachte of geleverde zaken of resultaten van diensten blijven eigendom van DRONEBYWESLEY, ook nadat de door opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

 

 1. DRONEBYWESLEY zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. DRONEBYWESLEY is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan de toevertrouwde zaken en opslag van bestanden.

 

 1. DRONEBYWESLEY zal de voor opdrachtgever gemaakte filmbeelden of andere werken tot een maximum periode van twee maanden opslaan. Tegen een additionele vergoeding en vastgelegd in een overeenkomst kan DRONEBYWESLEY de gemaakte filmbeelden of andere werken voor een langere periode opslaan.

 

 1. DRONEBYWESLEY is niet verantwoordelijk voor het verlies van filmbeelden of andere werken door onvoorziene omstandigheden als computercrashes, brand, inbraak of andere onvoorziene situaties. DRONEBYWESLEY is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan de toevertrouwde zaken en opslag van bestanden.

 

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

 1. DRONEBYWESLEY behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Het eigendom van door DRONEBYWESLEY geleverde projecten zoals videoproducties, verstrekte ideeën, beelden, concepten, scripts, draaiboeken, illustraties of (proef)-ontwerpen etc. blijft daarom volledig bij DRONEBYWESLEY. Deze mogen hierdoor niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van DRONEBYWESLEY.

 

 1. DRONEBYWESLEY heeft het recht een videoproductie of fragmenten daaruit openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld een showreel, het internet, een overzichtstentoonstelling, filmfestival of een soortgelijke manifestatie dan wel ten behoeve van evenementen en media gericht op een demonstratie en promotie van de werkzaamheden, producten of diensten van DRONEBYWESLEY, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling vallen tevens alle scripts, ontwerpen en alle gemaakte opnames ook genoemd “het ruwe materiaal”.

 

 1. Het gebruik door DRONEBYWESLEY is echter slechts mogelijk, nadat het project of videoproductie al openbaar is gemaakt.

 

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en DRONEBYWESLEY is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

 

 1. Leidt het overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Leeuwarden, tenzij de wet dringend anders voorschrijft.

 

ARTIKEL 16. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 

 1. Deze voorwaarden zullen door DRONEBYWESLEY op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen, kopiëren en op te slaan middels de website www.dronebywesley.com

 

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met DRONEBYWESLEY.

 

 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Sluit Menu